هدف از این درس آشنایی دانشجویان کارشناسی مهندسی عمران با برنامه ریزی، طراحی و ساخت سیستمهای توزیع آب و جمع آوری فاضلاب و رواناب سطحی می باشد.


هدف از این درس آشنایی دانشجویان کارشناسی مهندسی عمران با مبانی مكانيك سیالات و مسائل عملی و کاربردی حاکم بر رفتار سیال می باشد.