درس "مدیریت مالی بنگاهها" به عنوان درس الزامی برای دانشجویان همه گرایشهای MBA ارائه می‌گردد. در این درس هم نظریه و هم کاربرد مدیریت مالی تدریس می‌گردد، تا بدین طریق دانشجویان با آنچه مدیران مالی انجام می‌دهند و آنچه باید انجام دهند آشنا گردند. مدیران مالی با دو گروه کلی تصمیم مواجه می باشند: اولا بنگاه در چه دارایی‌هایی (اعم از محسوس و نامحسوس) سرمایه‌گذاری نماید و ثانیا منابع مالی این سرمایه‌گذاری را چگونه (استقراض، فروش سهام، و ... ) تأمین نماید. ملاکهای این دو تصمیم به همراه مثالهایی واقعی توضیح داده خواهند شد.