دّف
دّف اصلی از ایي درض آض اٌیی با هفا یّن، ر شٍ اّی اجرایی، چ اْرچ بَ اّ، هتد لٍ شَی اّ ابسار اّی هعواری
سازها یً هعواری اطلاعات ب یٍص تک یٌک اّی بر اًه ریسی طراحی ت زَیع ضدگی اطلاعات داد اّ در
سازهاى اّ هی باضد.