درس اخلاق مهندسی و محیط زیست توسط دکتر شریف خانی ارایه میشود.