سلام نقشه ها زبان گویای طراحان است که با سازندگان صحبت می کنند. نقشه هاسندهای معتبربین المللی هستند که قابل استناد در هرزمان و مکان هستند. دراین درس تصاویر اجسام سه بعدی درنماهای مختلف موردبررسی و کنکاش قرارمیگرد. قدرت تجسم فضایی ایجاد و تقویت می شود.  نرم افزاراتوکدنیز بصورت مقدماتی دردوبعد و سه بعد آموزش داده می شود.