در این درس فرایند و روش های مختلف انجام تحقیقات کاربردی در مدیریت مطرح و با استفاده از تمرینانت عملی مختلفی قابلیت های مرتبط ارتقا می یابد.