در این درس دانشجویان با نکات مرتبط با شیوه صحیح ارائه و نیز نگارش گزارش آشنا می شوند و در ارتباط با معرفی موضوع کار خود و نیز حاصل مطالعاتشان دو ارائه شفاهی خواهند داشت.