این زیر شاخه برای استفاده معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی عمران تشکیل میگردد.