این درس مقدمه‌ا‌ی جامع از علوم اعصاب سیستم (systems neuroscience) و مباحث بنیادی در علوم اعصاب محاسباتی (computational neuroscience) برای دانشجویان با پیش‌زمینه ریاضی‌ و غیر زیستی‌ می‌باشد. دانشجویان در این درس با تئوری نورن و شبکه مغزی به طور خاص در نخستینیان (primates) آشنا خواهند شد. سیستم‌های عصبی حسی، حرکتی و ادراکی به همراه مدلهای ریاضی‌ و محاسباتی مرتبط با آن در چند حوزه معرفی‌ و مورد بررسی‌ قرار خواهند گرفت. بعلاوه دانشجویان با اصول اولیه علمی‌، آماری و اخلاقی‌ طرح آزمایش، فهم و تحلیل داده آشنا خواهند شد.