933-40 قوانين و فناوري­های اساسی مربوط به نمايش و پردازش تصاوير را معرفی می­نمايد. موضوعات درس عبارتند از:

سيگنال­ها و سيستم­های دوبعدی، پردازش سیگنال­های دوبعدی اتفاقی، درک و تشکیل تصوير، پردازش تصاویر رنگی، نمونه برداری و چندی­سازی تصوير، تبديل تصوير در حوزه­های متفاوت، بهسازی تصوير، پالايش و بازگردانی تصوير (فیلتر وینر)، بررسی تصوير(آشکارسازی لبه، نمایش ناحیه، تطابق صحنه، ناحیه­بندی، دسته­بندی، پالايش ریخت­شناسی، تبدیل هاف)، فشرده­سازی تصوير(روش­های پیش­بینانه، تبدیل، هافمن، و حسابی). يک پروژه درسی نيز لازم  می­باشد.