شماره درس 28977 گروه 1

مطالب درس:

دینامیک ماشین ها

چرخ دنده ها

یاتاقان ها و روغنکاری

میل محور(شافت)، و تحلیل ارتعاشی سامانه میل محور

کنترل صدا                 

واحد آب شیرین کن، و تاسیسات کشتی 

معرفی ماشین آلات و تجهیزات روی کشتی