شماره درس:   28040 گروه 3


روش تحقیق

جستجو در منابع علمی

ارایه کتبی: گزارش، پیشنهادیه (پروپوزال)، مقاله، پایان نامه

ارایه شفاهی (سمینار)