سیستم های عامل بر محور دو کلمه کلیدی مجاز و وقفه استوار است.