جهت پشتیبانی و انتقال از سیستم قدیم

کلی تکالیف دروس قبلی تعریف شده که لازم است به سیستم جدید منتقل شود. 

از روز ابتدا نیز حدس زده میشد سیستم ها در شریف قابل اعتماد و اتکا نیستند و متاسفانه از سییستم استفاده شده و الان مثل بسیاری دیگر پشیمانم که باید کلی تلاش کرد و فایلهای قبل را منتقل کرد!!!