این درس پیرامون نظریه بازی ها خواهد بود. در این درس به بررسی چگونگی تصمیم گیری عاملهای عقلانی در موقعیت های استراتژیک خواهیم پرداخت.