کليات

هدف اصلی از این درس آشنایی با مفاهیم، روشهای اجرایی، چارچوب‌ها، متدولوژی‌هاو ابزارهای معماری سازمانی و معماری اطلاعات به ویژه تکنیک‌های برنامه‌ریزی و طراحی توزیع‌شدگی داده‌ها و اطلاعات در سازمان‌ها می‌باشد.