هدف از این درس، آشنا نمودن دانشجویان ورودی به رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف با این رشته  و فعالیت های علمی و صنعتی مرتبط با آن در ایران و جهان است.