در این درس می‌خواهیم به بررسی حسابان برای توابع چند متغیره بپردازیم.