این درس طراحی شده برای ورودی‌های جدید دانشکده علوم ریاضی است که آنها را با مقدمات مسئله حل کردن و نوشتن ریاضی آشنا می‌کند.