این درس، اولین درس در زمینه احتمال است و طراحی شده برای دانشجویان سال‌های ابتدایی دوره کارشناسی است.