در اثر پیشرفت‌های سریع در روش‌های جمع‌آوری داده در سال‌های اخیر، آماردانان با مسائلی مواجه شده‌اند که در آن‌ها تعداد متغیرهای اندازه‌گیری شده بسیار زیاد و گاه بسیار بیشتر از تعداد مشاهدات است. به چنین داده‌هایی داده‌های با بُعد بالا می‌گویند و تحلیل آن‌ها از جمله چالش‌های اصلی علوم داده در دوره جدید است. هدف این درس آشنایی با مبانی ریاضی و آماری تحلیل داده‌های با بُعد بالا است.