طراحي‌ آزمايشها درسي‌ است پيشرفته‌ در زمينة‌ آمار كاربردي‌ براي‌ دانشجويان‌ كارشناسي‌ ارشد و دكتراي‌ رشته‌هاي‌ مهندسي‌، علوم‌ مديريت‌، فيزيك‌، شيمي‌، تحقيق‌ در عمليات‌، مهندسي شيمي، كشاورزي‌ و ... ‌. در اين‌ درس‌ تأكيد براين‌ است‌ كه‌ مفاهيم‌ و تكنيكهاي‌ آماري‌ براي‌ طراحي، اجراء  و تحليل آزمايشهاي لازم براي رسيدن به نتايج معتبر علمي فراهم‌ شود.

فرض‌ بر اين‌ است‌ كه‌ دراين‌ درس‌ دانشجو با توزيعهاي‌ احتمال‌ نرمال‌،  t  ،  مربع کای ،  F  و همينطور با مفاهيم‌ فواصل‌ اطمينان‌ و آزمونهاي‌ فرض‌ آشنايي‌كافي‌ دارد. آشنايي‌ مختصر با تكنيكهاي‌ رگرسيون‌ و كمترين‌ مربعات‌ مفيد خواهد بود. مطالب‌ اين‌ درس‌ به‌ صورت‌ سريع‌ و با تأكيد بر كاربردهاي‌ آن‌ تدريس‌ خواهد شد.

منبع‌ اصلي‌ براي‌ تدريس‌ اين‌ درس‌ عبارت‌ است‌ از :

* Douglas C. Montgomery, Design & Analysis of Experiments, 4th ed., John Wiley & Sons, 1997

بعضي‌ از منابع‌ ديگر كه‌ براي‌ اين‌ درس‌ مفيدند عبارتند از:

  • Charles R. Hicks; Fundamental Concepts in the Design of Experiments; Second ed., Holt, Rinehart & Winston, 1973.
  • Douglas C. Montgomery & George C. Runger; Applied Statistics & Probability for Engineers; John Wiley & Sons, 1994.
  • John Neter, W. Wasserman, & M. H. Kutner; Applied Linear Statistical Models; Third ed., Irwin, 1990.