این زیر شاخه برای استفاده معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی عمران تشکیل گردیده است.