مطالب درسی:

آشنایی با نرم افزار متلب، خطاهای محاسباتی و سیستم نمایش ممیز شناور (مرجع 1)، درونیابی با چندجمله ای ها (مرجع 1)، اسپلاین (مرجع 1)، مشتق گیری (مرجع 1) و انتگرال گیری عددی (مرجع 2) (امتحان میان ترم) روش‌های تکراری حل دستگاه‌های خطی (مرجع 2)، حل تقریبی معادلات غیرخطی.