علمي است که به مطالعه خواص مواد مهندسی مي پردازد و اينکه اين خواص چطور با تغيير مواد تشکيل دهنده و يا تغيير ساختار مواد تغيير مي کنند.