این درس مربوط به مباحث نظری و عملی به دست آوردن اطلاعات فضای سه بعدی از تصاویر می باشد. در این درس مطالبی شامل مدل ریاضی دوربین، هندسه تصویری، نقاط متناظر در تصاویر، ماتریس اساسی، و استخراج ساختار از حرکت تدریس خواهند شد.