مطالب مربوط به به دست آوردن اطلاعات فضای سه بعد از تصاویر در این درس تدریس خواهد شد.