درس نظریه بازی پیشرفته برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای دانشکده مهندسی صنایع ارائه می‌گردد. هدف نهایی این درس تسلط دانشجویان بر مفاهیم تئوری بازی و استفاده پژوهشی از آن در کاربردهای مختلف از قبیل مدیریت زنجیره عرضه و بازاریابی می باشد. نیمه اول کلاس به ساختارهای نظری پرداخته می شود که با تمرین و امتحان ارزیابی می گردد. نیمه دوم به شکل سمینار اداره می گردد که هر دانشجو باید مقاله ای را انتخاب و ارائه نموده و همچنین بر روی یک پروژه تحقیقی کار کند.